Әскери-теориялық журнал «БАҒДАР-ОРИЕНТИР»

«БАҒДАР-ОРИЕНТИР» әскери-теориялық журналын Ұлттық қорғаныс университеті 1998 жылдан бастап шығарады. Басылым мерзімділігі тоқсанына 1 рет.
Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрлігімен берілген мерзімді баспасөз басылымын, ақпараттық агенттікті және желілік басылымды есепке қою, қайта есепке қою туралы 2018 жылғы 14 ақпандағы №16910-Ж куәлік.
«Бағдар-Ориентир» әскери-теориялық журналы ғылыми қызметтің негізгі нәтижелерін жариялау үшін Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитеті ұсынатын басылымдар тізбесіне (ҚР БҒМ Білім және ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитеті төрағасының 2021 жылғы 11 ақпандағы №2қбпү бұйрығы), сондай-ақ қазақстандық дәйексөз алу базасына (КазБЦ) (2020 жылғы 12 наурыздағы №3 келісімшарт) енгізілген.

БАС РЕДАКТОР

Альчекенов Л.С. - Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті - Елбасы атындағы Ұлттық қорғаныс университетінің бастығы, генерал-майор.

РЕДАКЦИЯЛЫҚ АЛҚА:

Бас редактордың орынбасары - Бердибеков А.Т., PhD, қауымдастырылған профессор – университет бастығы орынбасарының (ғылыми жұмыс бойынша) – әскери ғылыми-зерттеу орталығы бастығының МУА, полковник.

Жауапты хатшы - Искакова Н.С., т.ғ.к., – әскери өнер ҒЗИ әскери тарихты зерттеу және педагогика басқармасының аға ғылыми қызметкері, майор.

РЕДАКЦИЯЛЫҚ АЛҚА МҮШЕЛЕРІ:

 • АХМЕТОВ Ж.Х., ә.ғ.д., профессор - ҚР ҚМ Әскери білім және ғылым департаментінің бастығы, генерал-майор.
 • ШЛЕЙКО М.Е., ә.ғ.д., профессор - ҚР ҚМ Радиоэлектроника және байланыс Әскери-инженерлік институты, отставкадағы полковник.
 • ГРУЗИН В.В., т.ғ.д., профессор – ӘҒЗО қару-жарақ және әскери техника ҒЗИ қару-жарақ және әскери техниканы зерттеу басқармасының аға ғылыми қызметкері, ҚР ҚК қызметкері.
 • КОПЫТКО В.К., ә.ғ.д., профессор – Ресей Федерациясы Қарулы Күштерінің БШ академиясы, генерал-майор.
 • БУЛОЙЧИК В.М., т.ғ.д., профессор - Беларусь Республикасының Әскери академиясы, полковник.
 • ТАСБОЛАТОВ А.Б., т.ғ.д., профессор – «ҚК Бас штаб Академиясы» факультетінің бастығы, запастағы генерал-лейтенант.
 • ЖУСУПОВ Э.В., PhD - жалпыәскери факультетінің бастығы, полковник.
 • БЕЛИКОВ К.Л., PhD, қауымдастырылған профессор - материалдық-техникалық қамтамасыз ету әскерлері факультеті бастығының орынбасары, полковник.
 • ИЛЬЯСОВ Б.Н., т.ғ.к., қауымдастырылған профессор - әскери-гуманитарлық ғылымдар факультетінің бастығы, полковник.
 • МҰХАМЕДИЕВ М.Н., қауымдастырылған профессор - арнайы дайындық факультетінің бастығы, полковник.
 • ИМИРОВ С.К., п.ғ.к. - ҚР Ұлттық ұланы факультетінің бастығы, полковник.
 • КЕЛМЕНБЕТОВ А.М. - Әуе қорғанысы күштері және ақпараттық жүйелер қауіпсіздігі факультетінің бастығы, полковник.
 • КЕМАЛОВ Б.К., т.ғ.к. - МКҚ факультетінің бастығы, полковник.
 • МҰЗДЫБАЕВ Н.К., ә.ғ.к. - ҚР ҰҚК Шекара қызметі факультетінің бастығы, запастығы полковник.
 • БУРНАЕВ З.Р., п.ғ.к., профессор - ӘГҒФ қоғамдық пәндер және педагогика кафедрасының профессоры, полковник.
 • ЖЕКСЕНБИНОВ Б.Н., PhD, қауымдастырылған профессор – «Біліктілікті арттыру институты» факультетінің Шетелдік әскери қызметшілерді дайындау кафедрасының профессоры, запастағы полковник.
 • МАКИПОВ А.С., т.ғ.к. - әскери-гуманитарлық ғылымдар факультеті бастығының оқу және ғылыми жұмыс жөніндегі орынбасары, полковник.
 • ИСЕЕВ Р.Р., PhD – әскери-гуманитарлық ғылымдар факультеті тілдер кафедрасының бастығы, полковник.
 • СЕЙЛХАНОВ С.Б. – мемлекеттік құпияларды қорғау және ақпараттық қауіпсіздік басқармасының бастығы, подполковник.
 • КАИРОВ Е.Р. - ғылыми-баспалық қамтамасыз ету қызметінің бастығы – ғылыми редактор, майор.

«БАҒДАР-ОРИЕНТИР» ӘСКЕРИ-ТЕОРИЯЛЫҚ ЖУРНАЛЫНДА ЖАРИЯЛАНАТЫН ҚОЛЖАЗБАЛАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

1. «Бағдар-Ориентир» әскери-теориялық журналында мақалалар қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде жарияланады. Жарияланымға ұсынылған мақалалар геосаясат пен қауіпсіздіктің, әскери өнердің, әскери оқыту мен тәрбиелеудің, әскери тарихтың, қару-жарақ пен әскери техниканың өзекті проблемаларын қамтуға тиіс.
Еңбек мәтінін журналда жариялау үшін ұсына отырып, автор өзі туралы барлық мәліметтердің дұрыстығына, плагиаттың және қолжазбада заңсыз кірмелерді алудың басқа да нысандарының болмауына, мәтіннің барлық кірмелерінің, кестелердің, схемалардың, иллюстрациялардың тиісті ресімделуіне кепілдік береді.
Мақаланың көлемі А4 форматындағы кестелерді (суреттерді) қоса алғанда, 5 беттен 8 бетке дейін құрауы тиіс. Мақала редакциялық алқаға (хатшыға) электрондық және қағаз нұсқада (офис 2000, Word, Times New Roman,14 pt) бір данада ұсынылады.
2. Орыс тіліндегі мәтін гарнитурасы-Times New Roman, кегль-14, бір интервал. Мемлекеттік тілдегі мәтін үшін шрифт - Times New Roman KZ, кегль-14, бір интервал.
Мақала атауы мақаланың мазмұнын, тақырыбын, жүргізілген ғылыми зерттеу нәтижелерін көрсетуі және ақпараттылық, тартымдылық және бірегейлік талаптарына жауап беруі тиіс (12 сөзден артық емес). Ғылыми мақаланың атауы парақтың ортасында бас әріптермен МЕМСТ 7.5-98 талабы бойынша жасалады.
Мақала тақырыбының үстінде сол жағында ӘОЖ (әмбебап ондық жіктеу) индексі және оның астында - ғылыми-техникалық ақпараттың мемлекетаралық рубрикаторының коды - МРНТИ (http://grnti.ru/), одан әрі ортасында автордың тегі мен аты–жөні, сондай-ақ автордың негізгі жұмыс орнына байланысы - аффилиация орналасқан. Бұл ретте ұйымның атауы меншік нысаны мен ведомстволық тиесілілігі жоқ қала мен елді көрсете отырып, соңғы ресми заңды атауына сәйкес келуге тиіс.
Ғылыми мақала тақырыбының астында қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде мақала бойынша тақырып пен қорытындыны сипаттайтын және ақпараттылық пен мазмұндылық талаптарына жауап беретін түйіндеме беріледі (көлемі 100 сөзден кем емес және 200 сөзден артық емес) (мазмұны бойынша мақала атауын қайталайтын формулалар болмауы тиіс; библиографиялық сілтемелер болмауы тиіс; мақаланың құрылымын сақтай отырып, мақаланың қысқаша мазмұнын көрсетуі керек – кіріспе, міндет, мақсат, тарих, зерттеу әдістері, нәтижелер/талқылау, қорытындылар), сондай-ақ ақпараттық болып табылатын, мақаланың тар бағытын көрсететін түйінді сөздер (5-10 сөз/сөз тіркесі) (мақаланың негізгі мазмұнын көрсетуі, мүмкіндігінше тақырып пен түйіндеме терминдерін қайталамауы, мақала мәтінінен терминдерді, сондай-ақ пәндік саланы айқындайтын және ақпараттық-іздестіру жүйесі құралдары арқылы мақаланы табу мүмкіндігін жеңілдетуге және кеңейтуге мүмкіндік беретін басқа да маңызды ұғымдарды көрсетуі қажет).
Сапалы ресімделген және аударылған түйіндеме мақалаға деген қызығушылықты, сондай-ақ отандық және шетелдік әріптестердің мақалаға сілтеме жасау ықтималдығын арттырады.
Бұдан әрі мақаланың мәтіні орналастырылады, онда кіріспе, міндет, мақсат, тарих, зерттеу әдістері, нәтижелер/талқылау, қорытынды қамтылуға тиіс.
3. Ғылыми мақаланың қолжазбасын жазу кезінде келесі талаптарды сақтау қажет:
Кестелер, суреттер олар туралы аталғаннан кейін орналасуы керек (мәтіндегі сілтеме). Кестелердің атаулары болуы керек, оларда бос графиктердің болуына жол берілмейді. Әр суреттің жазбасы болуы керек. Кестелерде, суреттерде, формулаларда символдарды, белгілерді белгілеуде әртүрлі оқулар болмауы тиіс. Суреттер анық, таза, сканерленбеген болуы тиіс. Формулалар тиісті редакторда терілуі керек (математикалық және химиялық формулалар үшін). Мақалада мәтінде сілтемелер бар формулалар ғана нөмірленеді. Шартты қысқартулар мен символдарды ескертпеде түсіндіру керек.
Барлық аббревиатуралар мен қысқартулар, белгілі бір жалпыға мәлім қысқартуларды қоспағанда, мәтінде алғаш қолданған кезде ажыратылып жазылуы тиіс.
Иллюстрациялық материалдар мынадай форматта ұсынылады: фотосуреттер, суреттер үшін – tiff немесе jepg (ақ-қара және түрлі-түсті үшін 300 dpi); графиктер, диаграммалар, схемалар және т.б. – exls, cdr. Суреттің артқы жағында немесе оның астында автордың тегі, мақала атауы және сурет нөмірі көрсетіледі. Суреттер мәтінге орналастырылуы мүмкін, бірақ міндетті түрде жеке файлдар түрінде беріледі, олар кейіннен орналасу кезінде қолданылады. Сурет астындағы қолдар мақаланың соңында жеке тізіммен беріледі.
Әдебиеттер тізімі МЕМСТ 7.1-2003 сәйкес рәсімделеді. Мәтінде сілтемелер тік жақшада көрсетіледі [1], мақаланың негізгі мәтініндегі кітапқа сілтеме пайдаланылған беттерді көрсетумен сүйемелденуі тиіс [1, 29-б.]. Сілтемелер мәтіндегі сілтеме реті бойынша қатаң нөмірленуі тиіс. Мәтіндегі әдебиетке бірінші сілтеменің нөмірі [1], екіншісі - [2] және т.б. болуы тиіс. Библиографиялық жазба түпнұсқа тілінде орындалады. Жарияланбаған жұмыстарға сілтеме жасауға жол берілмейді. Лицензияланбаған басылымдарға сілтемелер қажет емес.
Әдебиеттер тізімінен кейін авторлардың тегі, аты-жөні, сондай-ақ олардың ғылыми дәрежесі мен ғылыми атағы (болған жағдайда), әскери атағы мен лауазымы (ғылыми дәрежесі мен ғылыми атағы болмаған жағдайда) ұсынылады.
4. Ғылыми мақаланың қолжазбасына қоса беріледі:
оның негізінде материалды ашық баспасөзде жариялауға рұқсат етілетін МҚҚ қызметінің сараптамалық қорытындысы;
кірме сөздердің бар болуын тексеру нәтижелері туралы анықтаманы;
мақалаға рецензия (ғылым кандидаты және докторы ғылыми дәрежесі, РhD дәрежесі бар адамдардан басқа);
елтаңбалы мөрмен расталған және осы мақаланы жариялауға ұсынатын ЖОО кафедрасы отырысының хаттамасынан үзінді.
5. Қолжазба мұқият тексерілуі керек. Техникалық талаптарға сәйкес келмейтін қолжазбалар толық әзірлеуге қайтарылады. Қайтару қолжазбаның жариялауға қабылданғанын білдірмейді.
6. Ғылыми мақаланың мазмұнына автор (авторлар) жауапты. Редакциялық кеңес қолжазбаны жариялау немесе баспаға қабылдамау құқығын өзіне қалдырады. Редакцияға келіп түскен қолжазбалар қайтарылмайды.
Барлық ниет білдірушілерге ғылыми мақалаларын «Бағдар-Ориентир» әскери-теориялық журналында жариялауға және ынтымақтасуға шақырамыз.
Материалдарды admin@nuo.kz электрондық поштасына немесе келесі мекенжайға жолдау қажет: индекс 010000, Нұр-Сұлтан қ., Тұран 72 даңғылы, Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы атындағы Ұлттық қорғаныс университеті.