Әскери-теориялық журнал «Бағдар»

"Багдар" әскери-теориялық журналын Ұлттық қорғаныс университеті шығарады. Есептік тіркеу туралы куәлік №13220-Ж, Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі 2012 жылғы 11 желтоқсанда берген. ISSN 2306-7357. Басылымның кезеңділігі тоқсанда 1 рет.

БАС РЕДАКТОР

Камалетдинов С.Б. – Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті - Елбасы атындағы Ұлттық қорғаныс университетінің бастығы, генерал-лейтенант.

РЕДАКЦИЯЛЫҚ АЛҚА:

Бас редактордың орынбасары Акшулаков К. Ж. PhD, қауымдастырылған профессор – Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті - Елбасы атындағы Ұлттық қорғаныс университеті бастығының ғылыми жұмыс бойынша орынбасары-әскери ғылыми-зерттеу орталығының бастығы, полковник.

Жауапты хатшы Искакова Н. С., т.ғ. к. – әскери ғылыми зерттеу орталығының аға қызметкері, капитан.

РЕДАКЦИЯЛЫҚ АЛҚА МҮШЕЛЕРІ:

 • телим А. М., в.ғ. д., профессор – Украина Ұлттық қорғаныс университетінің бастығы, генерал-лейтенант.
 • Копытко В. К., в.ғ. д., Ресей Федерациясы Қарулы Күштерінің ГШ профессор – академиясы, генерал-майор.
 • Булойчик В. М., Т.ғ. д., профессор - Беларусь Республикасының Әскери академиясы, полковник.
 • Шлейко М. Е., в.ғ. д., доцент - Ұлттық қорғаныс университетінің профессоры, отставкадағы полковник.
 • Ахметов Ж. Х., в.ғ. д., профессор - ҚР Ұлттық ұланы факультетінің бастығы, генерал-майор.
 • Тогусов А. К., т.ғ. к., доцент - Ұлттық қорғаныс университеті бастығының бірінші орынбасары, полковник.

ӘСКЕРИ-ТЕОРИЯЛЫҚ ЖУРНАЛДА ЖАРИЯЛАНАТЫН ҚОЛЖАЗБАЛАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

 1. журналдарда мақалалар қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде жарияланады. Ғылыми мақаланың қолжазбасы А4 форматындағы кестелерді (суреттерді) қоса алғанда 5 беттен аспауы тиіс. Мақала редакциялық алқаға (хатшыға) электронды және басып шығарылған түрде (кеңсе 2000, Word, Times New Roman,14 pt) бір данада ұсынылады.
 2. орыс тіліндегі мәтін гарнитурасы-Times New Roman, кегль-14, бір интервал. Мемлекеттік тілдегі мәтін үшін шрифт - Times New Roman KZ, кегль-14, бір интервал. Ғылыми мақаланың тақырыбы МЕМСТ 7.5-98 талабы бойынша парақтың ортасында бас әріптермен ресімделеді. Мақала тақырыбының үстінде сол жағынан ӘОЖ индексі (әмбебап ондық жіктеме) мақала тақырыбының үстінде автор туралы мәліметтер: аты-жөні, тегі, ғылыми дәрежесі, ұйымның атауы орналасады. Содан кейін аннотация, түйінді сөздер, мақала мәтіні жазылады. Мақала мәтінінен кейін әдебиеттер тізімі, бұдан әрі 3 тілде (орыс, қазақ және ағылшын) түйіндеме рәсімделеді.
 3. ғылыми мақаланың қолжазбасына қоса беріледі:
  • материалды ашық баспада жариялауға рұқсат етілетін сараптамалық қорытынды;
  • < li> мақалаға рецензия (кандидат, ғылым докторы және РhD докторы ғылыми дәрежесі бар адамдардан басқа);
  • ЖОО кафедрасы отырысының елтаңбалы мөрмен расталған хаттамасынан үзінді және осы мақаланы жариялауға ұсыну.
 4. ғылыми мақаланың қолжазбасын жазғанда келесі талаптарды ұстану қажет:
  • қолжазбадағы ақпарат көздеріне сілтемелер мәтінде тік жақшада ГОСТ 7.32-2001 талаптарына сәйкес көрсетіледі, мысалы [1];
  • иллюстрациялар (графиктер, схемалар, диаграммалар) ғылыми мақала мәтінінде сілтемелер келтірілуі тиіс суреттер түрінде ресімделеді. Атауы МЕМСТ 7.32-2001 талаптарына сәйкес парақтың ортасында тураланған суреттің үстіне тікелей орналастыру керек;
  • кестелер ГОСТ 7.32-2001 талаптарына сәйкес ресімделеді.
 5. көрсетілген талаптарға сәйкес келмейтін мақалалар жариялануға қабылданбайды.

Ғылыми мақаланың мазмұнына автор (авторлар) жауапты болады. Редакциялық алқа қолжазбаларды жариялау немесе баспаға қабылдамау құқығын өзіне қалдырады. Редакцияға түскен қолжазбалар қайтарылмайды. Барлық ниет білдірушілерге өздерінің ғылыми мақалаларын "Бағдар" және "Багдар"журналдарында жариялап, жариялауға шақырамыз.

материалдарды жіберу: – пошталық мекен-жайға:
индекс 010000, Нұр-сұлтан қаласы, Тұран даңғылы 72