Әскери-теориялық журнал «БАҒДАР-ОРИЕНТИР»

«БАҒДАР-ОРИЕНТИР» әскери-теориялық журналын Ұлттық қорғаныс университеті шығарады. Есептік тіркеу туралы куәлік №13220-Ж, Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі 2012 жылғы 11 желтоқсанда берген. ISSN 2306-7357. Басылымның кезеңділігі тоқсанда 1 рет.

БАС РЕДАКТОР

Камалетдинов С.Б. – Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті - Елбасы атындағы Ұлттық қорғаныс университетінің бастығы, генерал-лейтенант.

РЕДАКЦИЯЛЫҚ АЛҚА:

Бас редактордың орынбасары Акшулаков К. Ж. PhD, қауымдастырылған профессор – Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті - Елбасы атындағы Ұлттық қорғаныс университеті бастығының ғылыми жұмыс бойынша орынбасары - Әскери ғылыми-зерттеу орталығының бастығы, полковник.

Жауапты хатшы Искакова Н. С., т.ғ.к. – Әскери ғылыми-зерттеу орталығының аға қызметкері, майор.

РЕДАКЦИЯЛЫҚ АЛҚА МҮШЕЛЕРІ:

  • Телелим А. М., ә.ғ.д., профессор – Украина Ұлттық қорғаныс университетінің бастығы, генерал-лейтенант.
  • Копытко В. К., ә.ғ.д., Ресей Федерациясы Қарулы Күштерінің ГШ профессор – академиясы, генерал-майор.
  • Булойчик В. М., т.ғ.д., профессор - Беларусь Республикасының Әскери академиясы, полковник.
  • Шлейко М. Е., ә.ғ.д., доцент - Ұлттық қорғаныс университетінің профессоры, отставкадағы полковник.
  • Ахметов Ж. Х., ә.ғ.д., профессор - ҚР Ұлттық ұланы факультетінің бастығы, генерал-майор.
  • Тогусов А. К., т.ғ.к., доцент - Ұлттық қорғаныс университеті бастығының бірінші орынбасары, полковник.

«БАҒДАР-ОРИЕНТИР» ӘСКЕРИ-ТЕОРИЯЛЫҚ ЖУРНАЛЫНДА ЖАРИЯЛАНАТЫН ҚОЛЖАЗБАЛАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

1. "Бағдар-Ориентр" әскери-теориялық журналында мақалалар қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде жарияланады. Жарияланымға ұсынылған мақалалар геосаясат пен қауіпсіздіктің, әскери өнердің, әскери оқыту мен тәрбиелеудің, әскери тарихтың, қару-жарақ пен әскери техниканың өзекті проблемаларын қамтуға тиіс.
Журналда жариялау үшін жұмыс мәтінін ұсына отырып, автор өзі туралы барлық мәліметтердің дұрыстығына, плагиаттың және қолжазбада заңсыз қарыз алудың басқа да нысандарының болмауына, мәтіннің, кестелердің, схемалардың, иллюстрациялардың барлық қарыз алуының тиісті ресімделуіне кепілдік береді.
Мақаланың көлемі А4 форматындағы кестелерді (суреттерді) қоса алғанда, 5 беттен 8 бетке дейін құрауы тиіс. Мақала редакциялық алқаға (хатшыға) электрондық және қағаз нұсқада (офис 2000, Word, Times New Roman,14 pt) бір данада ұсынылады.
2. Орыс тіліндегі мәтін гарнитурасы-Times New Roman, кегль-14, бір интервал. Мемлекеттік тілдегі мәтін үшін шрифт - Times New Roman KZ, кегль-14, бір интервал.
Мақала атауы мақаланың мазмұнын, тақырыбын, жүргізілген ғылыми зерттеу нәтижелерін көрсетуі және ақпараттылық, тартымдылық және бірегейлік талаптарына жауап беруі тиіс (12 сөзден артық емес). Ғылыми мақаланың атауы парақтың ортасында бас әріптермен ГОСТ 7.5-98 талабы бойынша жасалады.
Мақала тақырыбының үстінде сол жағында ӘОЖ (әмбебап ондық жіктеу) индексі және оның астында - ғылыми-техникалық ақпараттың мемлекетаралық рубрикаторының коды - МРНТИ (http://grnti.ru/), одан әрі ортасында автордың тегі мен аты – жөні, сондай-ақ автордың негізгі жұмыс орнына байланысы-аффилиация орналасқан. Бұл ретте ұйымның атауы меншік нысаны мен ведомстволық тиесілілігі жоқ қала мен елді көрсете отырып, соңғы ресми заңды атауына сәйкес келуге тиіс.
Ғылыми мақала тақырыбының астында қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде мақала бойынша тақырып пен қорытындыны сипаттайтын және ақпараттылық пен мазмұндылық талаптарына жауап беретін аннотация беріледі (көлемі 100 сөзден кем емес және 200 сөзден артық емес) (мазмұны бойынша мақала атауын қайталайтын формулалар болмауы тиіс; библиографиялық сілтемелер болмауы тиіс; мақаланың құрылымын сақтай отырып, мақаланың қысқаша мазмұнын көрсетуі керек – кіріспе, міндет, мақсат, тарих, зерттеу әдістері, нәтижелер/талқылау, қорытынды/қорытындылар), сондай-ақ ақпараттық болып табылатын, мақаланың тар бағытын көрсететін түйінді сөздер (5-10 сөз/сөз тіркесі) (мақаланың негізгі мазмұнын көрсетуі, мүмкіндігінше тақырып пен Аннотация терминдерін қайталамауы, мақала мәтінінен терминдерді, сондай-ақ пәндік саланы айқындайтын және ақпараттық-іздестіру жүйесі құралдары арқылы мақаланы табу мүмкіндігін жеңілдетуге және кеңейтуге мүмкіндік беретін басқа да маңызды ұғымдарды
Сапалы ресімделген және аударылған аннотация мақалаға деген қызығушылықты, сондай-ақ отандық және шетелдік әріптестердің мақалаға сілтеме жасау ықтималдығын арттырады.
Бұдан әрі мақаланың мәтіні орналастырылады, онда кіріспе, міндет, мақсат, тарих, зерттеу әдістері, нәтижелер/талқылау, қорытынды/қорытынды қамтылуға тиіс.
3. Ғылыми мақаланың қолжазбасын жазу кезінде келесі талаптарды сақтау қажет:
Кестелер, суреттер айтылғаннан кейін орналасуы керек (мәтіндегі сілтеме). Кестелер аталуы керек, оларда бос графиктердің болуына жол берілмейді. Әр суретті жазу керек. Кестелерде, суреттерде, формулаларда символдарды, белгілерді белгілеуде әртүрлі оқулар болмауы тиіс. Суреттер анық, таза, сканерленбеген болуы тиіс. Формулалар тиісті редакторға терілуі керек (математикалық және химиялық формулалар үшін). Мақалада мәтінде сілтемелер бар формулалар ғана нөмірленеді. Шартты қысқартулар мен символдарды ескертпеде түсіндіру керек.
Барлық аббревиатуралар мен қысқартулар, белгілі бір жалпыға мәлім қысқартуларды қоспағанда, мәтінде алғаш қолданған кезде ажыратылып жазылуы тиіс.
Иллюстрациялық материалдар мынадай форматта ұсынылады: фотосуреттер, суреттер үшін – tiff немесе jepg (қара-АҚ және түсті үшін 300 dpi); графиктер, диаграммалар, схемалар және т.б. – exls, cdr. Суреттің артқы жағында немесе оның астында автордың тегі, мақала атауы және сурет нөмірі көрсетіледі. Суреттер мәтінге орналастырылуы мүмкін, бірақ міндетті түрде жеке файлдар түрінде беріледі, олар кейіннен орналасу кезінде қолданылады. Сурет астындағы қолдар мақаланың соңында жеке тізіммен беріледі.
Әдебиеттер тізімі ГОСТ 7.5-98 және ГОСТ 7.1-2003 сәйкес рәсімделеді. Мәтінде сілтемелер тік жақшада көрсетіледі [1], мақаланың негізгі мәтініндегі кітапқа сілтеме пайдаланылған беттерді көрсетумен сүйемелденуі тиіс [1, 29-б.]. Сілтемелер мәтіндегі сілтеме реті бойынша қатаң нөмірленуі тиіс. Мәтіндегі әдебиетке бірінші сілтеменің нөмірі [1], екіншісі - [2] және т.б. болуы тиіс. Библиографиялық жазба түпнұсқа тілінде орындалады. Жарияланбаған жұмыстарға сілтеме жасауға жол берілмейді. Лицензияланбаған басылымдарға сілтемелер қажет емес.
Әдебиеттер тізімінен кейін авторлардың тегі, аты-жөні, сондай-ақ олардың ғылыми дәрежесі мен ғылыми атағы (болған жағдайда), әскери атағы мен лауазымы (ғылыми дәрежесі мен ғылыми атағы болмаған жағдайда) ұсынылады.
4. Ғылыми мақаланың қолжазбасына қоса беріледі:
- МҚҚ қызметінің сараптамалық қорытындысы, оның негізінде материалды ашық баспасөзде жариялауға рұқсат етіледі;
- мақалаға рецензия (ғылым кандидаты және докторы, PhD ғылыми дәрежесі бар тұлғалардан басқа));
- елтаңбалы мөрмен расталған және осы мақаланы жариялауға ұсынатын ЖОО кафедрасы отырысының хаттамасынан үзінді.
5.Қолжазба мұқият тексерілуі керек. Техникалық талаптарға сәйкес келмейтін қолжазбалар пысықтауға қайтарылады. Қайта қарау қолжазбаның жариялауға қабылданғанын білдірмейді.
6. Ғылыми мақаланың мазмұнына автор (авторлар) жауапты. Редакциялық кеңес қолжазбаны жариялау немесе баспаға қабылдамау құқығын өзіне қалдырады. Редакцияға келіп түскен қолжазбалар қайтарылмайды.
Барлық ниет білдірушілерге ғылыми мақалаларын "Бағдар-Ориентр" әскери-теориялық журналында жариялауға және ынтымақтасуға шақырамыз.
Материалдарды электрондық поштасына жіберу admin@nuo.kz немесе пошталық мекенжайына: индекс 010000, Нұр-сұлтан қаласы, Тұран даңғылы 72, Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы атындағы Ұлттық қорғаныс университеті.