Тылдық және техникалық қамтамасыз ету факультеті

Тылдық және техникалық қамтамасыз ету факультетінің бастығы

полковник

Тылдық және техникалық қамтамасыз ету факультеті  магистранттар мен докторанттарды дайындау бойынша ғылыми-педагогикалық қызметті жүзеге асыратын Ұлттық қорғаныс университетінің жетекші факультеттерінің бірі.

Факультет келесі мамандықтар бойынша әскери кадрларды дайындайды:

– «Тылдық қамтамасыз етуді басқару» және «Техникалық қамтамасыз етуді басқару» салаларындағы мамандық біліктілігі тағайындала отырып, күндізгі және қашықтықтан білім берудің  «7M12102 – Әскери істегі логистика» магистратурасы;

– (PhD) философия докторы дәрежесі тағайындала отырып, күндізгі және қашықтықтан білім берудің «8D12103 Қару-жарақ және әскери техника» докторантурасы.

 

Факультет қызметінің негізгі мақсаты алған білімдері мен дағдыларын мемлекеттік және арнайы талаптарға сай келетін, жеткілікті құзыреттілікке ие әскерлерді тылдық және техникалық қамтамасыз ету мәселелерін шешуге қолдана алатын жоғары білікті әскери қызметкерлерді даярлау болып табылады, олардың деңгейі Қарулы Күштердің, басқа да әскерлер мен әскери құралымдардың қажеттіліктерін құзыреттілікте қанағаттандыруы керек.

 

Факультеттің негізгі міндеттері:

1) факультеттің бағыттары мен мамандықтары бойынша оқу, әдістемелік және ғылыми жұмыстарды қазіргі заманғы тенденцияларға және әскери кадрларды даярлау талаптарына жауап беретін жоғары кәсіби деңгейде жүзеге асыру;

2) мемлекеттің жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар білікті, құзыретті мамандарға және факультет бейіні бойынша жоғары білікті ғылыми-педагогикалық кадрларға қажеттілігін қанағаттандыру;

3) кәсіптік білім берудің Қарулы Күштердің өзгеріп отыратын қажеттіліктеріне бейімделуіне ықпал ететін заманауи технологияларды, әдістер мен оқыту әдістерін, оның ішінде кредиттік, қашықтықтан, ақпараттық және коммуникациялық технологияларды апробациялау және енгізу;

4) университеттің ғылыми әлеуетін, тиімді басқару жүйесін интеграциялау және білім берудің жаңа, сапалы жетілдірілген технологиялары, әдістері мен формаларын қамтитын инновациялық білім беру бағдарламаларын енгізу негізінде білім беру үдерісін  үнемі жетілдіру;

5) факультет және кәсіптік білім беру мәселелері бойынша ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу;

6) әскери кадрларды даярлаудың отандық және халықаралық тәжірибесін зерделеу және пайдалану;

7) кәсіби-құзыретті тұлғаны, кәсіби мәселелерді өз бетінше және шығармашылықпен шеше алатын, жаңа ғылыми идеяларды қабылдай алатын және ең жаңа технологиялардың жетекшісі бола алатын бәсекеге қабілетті маман қалыптастыруға бағытталған сапалы білім алуға қажетті жағдайларды жасау;

8) жеке тұлғаның шығармашылық, рухани және физикалық мүмкіндіктерін дамыту, адамгершілік пен салауатты өмір салтының берік негіздерін қалыптастыру;

9) әскери кадрларды даярлау сапасын арттыруға бағытталған оқу әдебиеттерін және оқу-әдістемелік материалдарды әзірлеу.