Жан-жақты қамтамасыз ету факультеті

Жан-жақты қамтамасыз ету факультетінің бастығы

полковник

Лесов Ғани Сәбитханұлы

Жан-жақты қамтамасыз ету факультеті 2020 жылдың маусым айында құрылған Ұлттық қорғаныс университетінің жетекші факультеттерінің бірі. 2022 жылдың 25 мамырынан бастап қазіргі уақытқа дейін факультетті философия докторы (PhD), қауымдастырылған профессор, полковник Беликов Константин Леонидович басқарады.

Факультет келесі мамандықтар бойынша күндізгі және қашықтықтан оқытудың магистранттары мен докторанттарын даярлау бойынша ғылыми-педагогикалық қызметті жүзеге асырады:
– «Тылдық қамтамасыз етуді басқару» және «Техникалық қамтамасыз етуді басқару» саласында маман біліктілігін бере отырып, күндізгі және қашықтықтан оқытудың «7м12103 — Әскери істегі Логистика» бейінді және ғылыми-педагогикалық магистратура мамандығы бойынша офицерлерді даярлау;
– 8d12103 – «Қару-жарақ және әскери техника» мамандығы бойынша докторантурада ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлау, күндізгі және қашықтықтан оқыту.

Факультет қызметінің басты мақсаты мемлекеттік және арнайы талаптарға сәйкес келетін, жеткілікті құзыреттілікке ие, деңгейі Қарулы Күштердің, басқа да әскерлер мен әскери құралымдардың сауатты мамандарға қажеттілігін қамтамасыз етуі тиіс әскерлерді тылдық және техникалық қамтамасыз ету міндеттерін шешу үшін алған білімдері мен дағдыларын қолдануға қабілетті жоғары білікті әскери кадрларды даярлау болып табылады.

Факультет факультет және кафедралар басқармасынан тұрады.

Факультет басқармасының құрамына:
– факультет бастығы;
– факультет бастығының оқу және ғылыми жұмыс жөніндегі орынбасары;
– аға офицер;
– аға маман (жауапты орындаушы).

Факультеттің негізгі міндеттері:
– әскери кадрларды даярлаудың заманауи үрдістері мен талаптарына жауап беретін жоғары кәсіби деңгейде факультеттің бағыттары мен мамандықтары бойынша оқу, әдістемелік және ғылыми жұмысты іске асыру;
– жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар білікті, құзыретті мамандарға және факультет бейіні бойынша жоғары білікті ғылыми-педагогикалық кадрларға мемлекеттің қажеттілігін қанағаттандыру;
– кәсіптік білім беруді Қарулы Күштердің өзгермелі қажеттіліктеріне тез бейімдеуге ықпал ететін заманауи технологияларды, оқыту әдістері мен әдістемелерін, оның ішінде кредиттік, қашықтықтан, ақпараттық-коммуникациялық технологияларды сынақтан өткізу және енгізу;
– университеттің ғылыми әлеуетін, тиімді менеджмент жүйесін интеграциялау және оқытудың жаңа, сапалы жетілдірілген технологиялары, әдістері мен нысандарын қамтитын инновациялық білім беру бағдарламаларын енгізу негізінде білім беру процесін ұдайы жетілдіру;
– факультет бағыты бойынша және кәсіптік білім беру мәселелері бойынша ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу;
– кәсіби-құзыретті тұлғаны, кәсіби міндеттерді өз бетінше және шығармашылықпен шеше алатын, жаңа ғылыми идеяларды қабылдай алатын және жаңа технологиялардың жолсерігі бола алатын бәсекеге қабілетті маманды қалыптастыруға бағытталған сапалы білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау;
– тұлғаның шығармашылық, рухани және физикалық мүмкіндіктерін дамыту, адамгершілік пен салауатты өмір салтының берік негіздерін қалыптастыру;
– әскери кадрларды даярлау сапасын арттыруға бағытталған оқу әдебиеттері мен оқу-әдістемелік материалдарды әзірлеу.

Мәселелерді шешу үшін факультетке келесі функциялар жүктеледі:
– ұйымдастыру функциялары;
– оқу жұмысы бойынша функциялар;
– әдістемелік жұмыс бойынша функциялар;
– ғылыми жұмыс жөніндегі функциялар;
– кадрлық жұмыс және материалдық-техникалық қамтамасыз ету жөніндегі функциялар.