Іске асырылатын оқыту бағдарламалары

Университет білім беру қызметін жүргізу құқығына берілген лицензияға сәйкес 10 факультет пен 27 кафедраны 9 мамандық және магистратураның және үш докторантураның 21 мамандығы бойынша даярлауды жүзеге асырады, басқарудың жедел-тактикалық және жедел-стратегиялық буындарының мамандарына ҚР ҚК қажеттілігін толық қанағаттандырады. Бұдан басқа, ТБО қосымша кәсіптік білім беру бағдарламаларын іске асырады.

Магистратура

Магистратурада мамандарды даярлау келесі мамандықтар бойынша жүргізіледі::
1. Әскери істегі стратегиялық менеджмент.
2. Әскери істегі Менеджмент.
3. Әскери істегі Инженерлік жүйелер мен желілер.
4. Әскери істегі Радиоэлектроника және инжиниринг.
5. Киберқауіпсіздік және ақпараттық қауіпсіздік жүйелері.
6. Мемлекеттік қорғау саласындағы Менеджмент.
7. Әскери істегі Логистика.
8. Әскери ұжымдағы әлеуметтік және идеологиялық жұмыс.

Магистратураның білім беру бағдарламасы:
1) пәндерді оқытуды қамтитын Теориялық оқыту;
2) магистранттарды практикалық даярлау: практиканың, ғылыми немесе кәсіби тағылымдаманың әр түрлі түрлері;
3) магистрлік диссертацияны орындауды қамтитын ғылыми – зерттеу жұмысы-ғылыми-педагогикалық магистратура үшін немесе магистрлік жобаны орындауды қамтитын эксперименттік – зерттеу жұмысы-бейіндік магистратура үшін;
4) қорытынды аттестаттау.

Докторантура

Докторантурада мамандарды даярлау келесі мамандықтар бойынша жүргізіледі::
1. Әскери өнер.
2. Әскери тарих.
3. Қару-жарақ және әскери техника.
Философия докторын (PhD) даярлаудың білім беру бағдарламасы ғылыми-педагогикалық бағыты бар және іргелі білім беру, әдіснамалық және зерттеу дайындығын және жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесі мен ғылыми сала үшін ғылымның тиісті бағыттары бойынша пәндерді тереңдетіп оқытуды көздейді.
Докторантураның білім беру бағдарламасының ғылыми компоненті докторанттың ғылыми-зерттеу немесе Эксперименталды-зерттеу жұмыстарынан, Ғылыми жарияланымдардан, докторлық диссертацияны жазу мен қорғаудан құралады.